-‘๑’-•Diễn Đàn Ninh Châu Online•-‘๑’-
Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Ninh Châu Online - Quảng Ninh - Quảng Bình
 
http://ninhchau.hoctrovn.com Bạn hay đăng ki đê cung cac Thanh Viên

 Diễn đàn Ninh Châu Online chia se Kiên thưc & kinh nghiệm

~> Nếu không muốn hiện lại thông báo này bạn Cilck vào "Don't dislay tôi một lần nữa"

Chúc các bạn vui vẻ!
Latest topics
» làm áo các đội tuyển euro 2012 , áo các CLB 2012, 2013 chỉ còn 80k/1 bộ
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:26 pm

» làm áo đồng phục rẻ nhất hà nội
by aoloptoi Sun May 13, 2012 5:24 pm

» Làm áo đội bóng rẻ nhất Hà Nội, áo euro 2012 chỉ với 80.000đ/ 1 bộ
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:42 pm

» LÀM ÁO ĐỒNG PHỤC RẺ NHẤT HÀ NỘI
by aoloptoi Fri May 04, 2012 4:37 pm

» GAME VÀ ỨNG DỤNG MOBILE
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Game mobile,nhạc chuông,hình nền,nhạc chờ
by funbox Fri Oct 28, 2011 3:35 pm

» Avatar 2009 - 2D Full Download
by Kaito Kid Mon Oct 17, 2011 11:52 pm

» Ngân Hàng câu hỏi Triết học MÁC-LÊNIN
by chipcon15 Sun Oct 16, 2011 10:01 am

» Truyện tranh Jindo dinho bản Full
by cuibapwadj Tue Oct 11, 2011 3:40 pm

» SHARE Skin 20 -11 of Ninh Châu, Anh em lấy xài tạm
by kuhuyvltk03 Thu Sep 15, 2011 7:54 pm

» Radio Shack Mutimedia headset cant get mic to work?
by Khách viếng thăm Wed Aug 03, 2011 2:50 pm

» how i do this????????????????????????????????????…
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 5:46 pm

» Good day Every body
by Khách viếng thăm Tue Aug 02, 2011 9:06 am

» Practically as chintzy as warez
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:30 pm

» how do you set up a minecraft sever with a centurylink router?
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 7:00 pm

» Cho em xin code index box của diễn đàn được k ạ??
by Lee Sung Hyo Mon Aug 01, 2011 7:22 am

» google page rank backlink services
by Khách viếng thăm Mon Aug 01, 2011 12:34 am

» backlink search engine backlink services
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 6:57 pm

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001 came as a surprise to the public
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 10:41 am

» Cheapfares - Low Cost Travel
by Khách viếng thăm Sun Jul 31, 2011 1:55 am


Tuyển sinh học đại học danh tiếng cấp bằng quốc tế học tại VN

Go down

Bo tay Tuyển sinh học đại học danh tiếng cấp bằng quốc tế học tại VN

Bài gửi by phuongdunganz on Fri Feb 05, 2010 2:43 pm

B?n ?ã t?t nghi?p c?p 3 ho?c s?p t?t nghi?p c?p 3 và
?ang b?n kho?n l?a ch?n con ???ng c?a mình?B?n mu?n h?c 1 tr??ng ??i h?c danh
ti?ng nh?ng ch?a t? tin vào kh? n?ng c?a mình?B?n có kh? n?ng ti?ng anh t?t?Hãy
??n v?i chúng tôi-ANZ Education-s? l?a ch?n tin c?y cho t??ng lai c?a b?n


T?p ?oàn Giáo d?c và ?ào t?o Qu?c t? ANZ (ANZ Education) ph?i h?p
v?i ??i h?c Qu?c gia Hà N?i (VNU) và ??i h?c Griggs, Hoa K? (GU) tuy?n sinh
ch??ng trình ?ào t?o C? nhân Qu?n tr? Kinh doanh Qu?c t? (GaBBA) t?i Vi?t Nam.


 • Ngành ?ào t?o:C? nhân qu?n tr? kinh doanh
 • Lo?i hình ?ào t?o: Chính quy
 • Ph??ng th?c ?ào t?o: Tín ch?
 • Th?i gian ?ào t?o: 8 h?c k? (sinh
  viên hoàn toàn có th? hoàn thành trong vòng h?n 3 n?m).
 • B?ng C? nhân Qu?n tr? Kinh doanh ???c
  c?p b?i ??i h?c Griggs, Hoa K?.
 • Ch??ng trình ???c thi?t k? theo ph??ng
  pháp giáo d?c hi?n ??i c?a Hoa K? t?p trung vào các tiêu chí: th?c ti?n, ?ng
  d?ng cao.
 • C? h?i h?c chuy?n ti?p t?i g?n 100
  tr??ng là ??i tác c?a ?H Griggs ? các n??c nh? Anh, Úc, M?, Singapore,
  Malaysia,…·
Sinh viên có nhi?u c? h?i th?m
quan tr?c ti?p v?i các doanh nghi?p Vi?t Nam và qu?c t?.


·
Sinh viên có th? tham gia th??ng
xuyên vào các ho?t ??ng nâng cao kinh nghi?m s?ng và kinh nghi?m th?c t? qua
các câu l?c b?, ch??ng trình giao l?u v?i m?ng l??i h?c viên Th?c s? qu?n tr? kinh
doanh c?a ?H Griggs t?i Vi?t Nam
và các doanh nghi?p qu?c t?.

??i
t??ng tuy?n sinh:·
Các h?c sinh, sinh viên ?ã có
b?ng t?t nghi?p THPT và có ?i?m h?c t?p trung bình t? 6,0 tr? lên.

L?ch
tuy?n sinh:??t
1:
H?n ??ng
ký và n?p h? s?, l? phí ??t I h?t ngày: 26/02/2010.


??t
2:
H?n ??ng
ký và n?p h? s?, l? phí ??t II h?t ngày: 24/03/2010.


H?c sinh ki?m
tra ??u vào môn ti?ng Anh (Vi?t + Ph?ng v?n). K?t qu? s? ???c công b? trong
vòng 10 ngày k? t? sau ngày thi tuy?n trên website, hotline và g?i qua ???ng
b?u ?i?n cho các thí sinh.

H? s? ??ng ký:


1.
Phi?u ??ng ký d? h?c (theo
m?u): 02 b?n ti?ng Anh;


2.
B?ng t?t nghi?p c?p 3: 01 b?n
sao ti?ng Vi?t + 02 b?n d?ch ti?ng Anh có công ch?ng;


3.
B?ng ?i?m c?p 3 và ??i h?c( n?u
có): 01 b?n sao ti?ng Vi?t + 02 b?n d?ch ti?ng Anh có công ch?ng;


4.
S? y?u lý l?ch: 01 b?n có xác
nh?n c?a tr??ng h?c, c? quan công tác ho?c ??a ph??ng n?i c? trú;


5.
CMT/ H? chi?u: 02 b?n sao công
ch?ng;


6.
?nh: 06 ?nh màu c? 4x6 và 04
?nh màu c? 3x4( ?nh ch?p trên n?n phông tr?ng).


7.
Ch?ng ch? ti?ng Anh C do B?
GD&?T công nh?n: 01 ti?ng Vi?t + 01 ti?ng Anh có công ch?ng.


( ??i v?i sinh viên ch?a có ch?ng ch? ti?ng Anh C có th? b? sung
trong vòng 2 tháng k? t? khi nh?p h?c ).


L? phí :


-
N?p h? s? ??ng ký và ki?m tra ??u vào: 200.000VND;

Quy ??nh v? m?c h?c phí:


·
T?ng h?c phí toàn b? ch??ng trình
??i h?c : 14.000 USD (M??i b?n ngàn ?ô la
M?)·
T?ng h?c phí ch??ng trình D? b?
??i h?c : 975 USD ( Chín tr?m b?y l?m ?ô la M? )


·
H?c phí không bao g?m chi phí
sách, tài li?u cho khoá h?c và các chi phí sinh ho?t ngo?i khóa.

H?c B?ng Qu?c T?:

Trong ??t tuy?n sinh quý I n?m 2010, ??i H?c Griggs Hoa K? có 25
su?t h?c b?ng nh?m h? tr? h?c phí cho các em h?c sinh có n?ng l?c và mong mu?n
tham d? ch??ng trình C? nhân Qu?n tr? Kinh doanh Qu?c t? t?i Vi?t Nam:


·
01 su?t h?c b?ng, m?i su?t tr?
giá 9.800 dollar M?.


·
02 su?t h?c b?ng, m?i su?t tr?
giá 7.000 dollar M?.


·
22 su?t h?c b?ng, m?i su?t tr?
giá 4.200 dollar M?.


C? h?i ti?p c?n
h?c b?ng: t?t c? các h?c sinh c?p 3 có ?i?m trung bình t?ng k?t l?p 10,11,12 t?
6.5 tr? lên. ?u tiên c?p h?c b?ng cho các em có tham gia các ho?t ??ng xã h?i,
có ?óng góp cho c?ng ??ng.


Danh sách nh?n
H?c b?ng do H?i ??ng tuy?n sinh xét duy?t cho 2 k? h?c ??u tiên d?a trên h? s?
d? tuy?n và k?t qu? thi tuy?n sinh, do H?i ??ng ?ào t?o xét duy?t cho các k?
h?c ti?p theo d?a trên K?t qu? h?c t?p và ho?t ??ng c?a sinh viên trong quá
trình h?c t?p t?i Tr??ng.

??a ?i?m ?ào t?o:


- ??i H?c Qu?c Gia Hà N?i, 144 Xuân
Th?y- C?u Gi?y- Hà N?i;


- Toà nhà CC02 M? ?ình, M? Trì, T? Liêm,
Hà N?i;

M?i
thông tin chi ti?t xin vui lòng xin liên h?:


V?n
phòng ANZ Education
:

Hà N?i:

T?ng 4, 112 Nguy?n Ng?c N?i,

Q.Thanh Xuân, Hà N?i

Tel: 04.35.666.988/ 35.666.989

Hotline: 0932 36 36 86

Email: phuongdung@anz.edu.vn

Nick :anz.hanoi5

H?i Phòng:

63 Nguy?n
Công Tr?, Q Lê Chân


TP H?i
Phòng


Tel:
031.860.3588


Hotline:
0932 36 36 86


Email:
Haiphong@anz.edu.vn


H? Chí Minh:

S? 236/39 Ph?m V?n B?ch, P.15,

Q.Tân Bình, TP HCM

Tel: 08.3815 2584

Hotline:
0932 36 36 86


Email: hochiminh@anz.edu.vn

avatar
phuongdunganz
Member
Member

Thành Tích : Tổng số bài gửi : 10
Danh Vọng : 30445
Được Cảm Ơn : 0
Tham Gia : 05/02/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết